اعضای آکادمی

اعضای آکادمی ورزش های هوایی هورمز

تعداد خلبانان آموزش داده شده تا کنون : 364

مهدی فیضی

سرمربی و مدیریت آکادمی

09155181952


سید علی رجایی

اینترمدیت


نیما نوعی

اینترمدیت


علی اصغر لشکری

اینترمدیت


حمید نیشابوری

اینترمدیت


محمود معزی

اینترمدیت


حمید داوودی

اینترمدیت


علی خاکی

اینترمدیت


مظفر آریانفر

اینترمدیت


محسن صفاریان

اینترمدیت


رضا افخم

اینترمدیت


زهرا سلطانی

اینترمدیت


اعظم حسن زاده

اینترمدیت


یوسف رامندی

اینترمدیت


مصطفی مسلمی

اینترمدیت


محمد تقی پور

اینترمدیت


مرضیه یزدانی

اینترمدیت


حسن حسن نژاد

اینترمدیت


فرهاد فیضی

اینترمدیت


وحید سیدی فلاح

اینترمدیت


حسن رضائی صراف

اینترمدیت


علی زارعان

اینترمدیت


محمد حسن زاده

اینترمدیت


سید احمد تشکری

اینترمدیت


اعظم ملازاده

اینترمدیت


عفت مهرگان راد

اینترمدیت


ریحانه اکبری

اینترمدیت


معصومه مغنی

اینترمدیت


مریم اکبری

اینترمدیت


اکرم اعلائی

اینترمدیت


جواد اکبری

اینترمدیت


محمد عباس زاده

اینترمدیت


سعید فرقانی

اینترمدیت


غلامرضا تاجی

اینترمدیت


سید حامد زارع

اینترمدیت


محمد صاحبی

اینترمدیت


علی حسینی

اینترمدیت


فاطمه مرادبیگی

اینترمدیت


مهدی ع

اینترمدیت


ناصر

اینترمدیت


محمد جواد محدث

اینترمدیت


محسن گرامیان

اینترمدیت


محمد تاج

اینترمدیت


حبیب مسرور

اینترمدیت


مجتبی عباسی

اینترمدیت


اسماعیل دادی

اینترمدیت


بارمان بارانی

اینترمدیت


رسول مهدوی

اینترمدیت


محمد متقی پور

اینترمدیت


افشین صیانت

اینترمدیت


هیلا حسن پور

اینترمدیت


رضا هادینیا

اینترمدیت


امیر احمدی

اینترمدیت


احمد آزاد

اینترمدیت


اشکان باقری

اینترمدیت


علی نجفی

بگینر


سحر طوسی

بگینر


علی افخم

بگینر