استاد مهدی فیضی و خلبانان محسن گرامیان مهدی هادینیا

IMG_20190326_152603_439-300x201