دسامبر 27, 2018

ترمال ها

ترمال • تعریف ترمال • انواع ترمال • تقسیم بندی ترمال ها بر اساس نرخ صعود • ترمال آبی • ترمال سفید • ترمال ضربانی • […]
دسامبر 27, 2018

دید پروازی

دید پروازی • تعریف دید و انواع دید پروازی • عوامل کاهش دهنده دید • پدیده های آبی و پدیده های خاکی • تعریف مه و […]