دسامبر 18, 2018

وارونگی هوا (Inversion)

وارونگی هوا (Inversion) • تعریف وارونگی هوا، نام بردن و تشریح انواع آن ، نحوه به وجود آمدن وارونگی هوا و تاثیر آن بر محیط پیرامون […]
دسامبر 18, 2018

پایداری و ناپایداری جو

پایداری و ناپایداری جو • پتعریف پایداری و ناپایداری هوا، توضیح انواع آنها و تاثیرات آنها بر وسایل پروازی و در انتها تشریح نشانه های پایداری […]