کمک های اولیه

آوریل 15, 2019

کمک های اولیه قسمت سوم

کمک های اولیه • شوک • انواع شوک •سرما زدگی • یخ زدگی• گرما زدگی •خستگی گرمایی• کرامپ گرمایی • سوختگی• انوع سوختگی • اهداف • […]
آوریل 14, 2019

کمک های اولیه قسمت دوم

کمک های اولیه • انسداد راه هوایی • خفگی •انواع خفگی • مانور هایملیخ • افراد آموزش دیده • تعریف کمک های اولیه • اهداف • […]
آوریل 13, 2019

کمک های اولیه قسمت اول

کمک های اولیه • بیمار • تا قبل از رسیدن عوامل درمانی • مراکز درمانی • افراد آموزش دیده • تعریف کمک های اولیه • اهداف […]